എന്റെ പേജ്
February 16 2019
ഏകദേശം 42 കൊല്ലംമുമ്പ്​, ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ 1976ൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിര ഗാന്ധി നടപ്പാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിൽവരുത്തിയ പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് സ...