എന്റെ പേജ്
September 28 2019
അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഭൂമി. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമ നൽകുന്ന ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകളുള്ള ലോകം. ഭൂമിയിലെ ഓരോ കാഴ്ചയും അവയുടെ രൂപത്തി​െൻറയും സ്വഭാവത്തി​െൻറയും കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്...