എം. ഹേമന്ത്
ആഫ്രിക്ക കോവിഡിനെ എങ്ങനെ തടയും? 
അത്യാധുനികരും പരിഷ്കൃതരും അധിവസിക്കുന്നുവെന്ന് ‘അവകാശപ്പെടുന്ന’ യൂറോപ്പിനെയും അമേരിക്കയെയുമെല്ലാം കോവിഡ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ സ്വഭാവികമായും...