വേണു
കാർട്ടൂണുകളുടെ കഷ്​ടകാലം
ഒരു അണ്ടെർവെയറിന്റെ  ചരടിന് അതിന്റെ ചുവടിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ! മുറുക്കി കെട്ടിക്കളയും ഉപയോഗിക്കുന്നകക്ഷി. തിരിയാനും പിരിയാനും സാധ്യമല്ല...