കേരം തിങ്ങും കേരള നാട് എന്ന് മേനി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇനി കാര്യമില്ല. നാളികേര കൃഷിയിലും ഉൽപാദനത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളികേര വികസന ബോർഡ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഒരു...
അൻവർ എം. സാദത്ത്​
ഏനാദിമംഗലം ഗ്രാമത്തിലെ മലമുകളിൽ വിളഞ്ഞ നെൽകതിരുകൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ തന്നെ അഭിമാനമാണ്​. ജില്ലയിലെ ഏക കരനെൽകൃഷിയിടമാണ് മാരൂർ ആറാം വാർഡിൽ ഒഴുകുപാറയുടെ മുകളിൽ പരന്നുകിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മലമുകളിലും...