ഇൻഡസ്, സാൻസ്കർ, സുരു നദികളാൽ ഓമനിക്കപ്പെടുന്ന, പടിഞ്ഞാറു പച്ചപ്പുള്ള കാർഗിലും, കിഴക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മരുഭൂമിയുമുള്ള ലഡാക് അഥവാ
അതിരാവിലെ ഉറക്കത്തോട്​ പടവെട്ടി എണീറ്റ് നോക്കുേമ്പാൾ തലേന്ന് കണ്ട വേളാങ്കണ്ണിയല്ല മുന്നിൽ. ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പായി ഒരു നഗരം. വേളാങ്കണ്ണി
ഡന്യൂബ് നദിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് പെട്ടന്ന് നിന്നു. തല ഉയർത്തിനോക്കിയപ്പോൾ ​​കൈയെത്തും വിധത്തിൽ എന്നു