പാതിരാത്രി വരെയുള്ള ജോലിത്തിരക്ക്​. അവധിയില്ലാത്ത ദിനങ്ങൾ. മനംമടുപ്പിക്കുന്ന നഗരജീവിതം. തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നല്ലൊരു പ്രഭാതം പോലും കണ്ടിട്ട്
അതിരാവിലെ ഉറക്കത്തോട്​ പടവെട്ടി എണീറ്റ് നോക്കുേമ്പാൾ തലേന്ന് കണ്ട വേളാങ്കണ്ണിയല്ല മുന്നിൽ. ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പായി ഒരു നഗരം. വേളാങ്കണ്ണി
പെനാങ്ങ് ദ്വീപിനെ മലേഷ്യന്‍ വന്‍കരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു നീണ്ട പാലങ്ങളുണ്ട്. പെനാങ്ങ് കടലിടുക്കിനു മീതേയുള്ള ആ പാലങ്ങള്‍ കടന്നോ