ടെലിസ്‌കോപ്പ്
February 05 2020
ചന്ദ്രനിൽ സഞ്ചാരികൾ ചാടിച്ചാടി നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഗുരുത്വാകർഷണശേഷി നന്നേ കുറവുള്ള ചന്ദ്രനിൽ വസ്​തുക്കൾക്ക് കാര്യമായ ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പ...