ടെലിസ്‌കോപ്പ്
March 11 2020

 ചില കാരണങ്ങളാൽ മേഘങ്ങളിലും ഭൗമോപരിതലത്തിലും വൻതോതിൽ വൈദ്യുതചാർജ് സംഭരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന പോസിറ്റിവ്, നെഗറ്റിവ്​ ചാർജുകൾ തമ്മിലും മേഘങ്ങ...