ടെലിസ്‌കോപ്പ്
January 15 2020
പൂർണചന്ദ്രഗ്രഹണ വേളകളിൽ ചന്ദ്രൻ ഓറഞ്ച്​ കലർന്ന ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ അഥവാ ചോരനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ‘ബ്ലഡ് മൂൺ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ സംശയം സ്വാഭാവികമാണ്. സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്...