ടെലിസ്‌കോപ്പ്
July 20 2019
കിളികൾ പാടാത്ത, പൂമണവും പൂങ്കാറ്റും മഴയും മഞ്ഞും മേഘവുമില്ലാത്ത, എപ്പോഴും ഇരുണ്ട​േതാ നരച്ചവെട്ടം പരന്ന മാനമോ മാത്രമുള്ള 14 നാൾ (14x24 ഭൗമ മണിക്കൂർ) നീണ്ട തീക്ഷ്ണ പകലും അത്രതന...