ടെലിസ്‌കോപ്പ്
August 19 2019
അന്യഗ്രഹയാത്രകൾക്കുള്ള ഇടത്താവളമായി ചന്ദ്രനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ശാസ്​ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. ഇത് തികച്ചും 
ഭ്രാന്തമായ ഒരു വീമ്പുപറച്ചിലല്ലേ?
നൂറ...