പഠനമുറി
February 10 2020

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷക്കൊരുങ്ങാം

ഒരുവർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തി​െൻറ മൂല്യനിർണയത്തിനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഒന്നുമുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷയാണ് മാർച്ചിൽ നടക്കുന്നത്. കോളജ് തലത്തിൽ ചില ക...