പഠനമുറി
November 30 2019

ചെറിപ്പൂക്കൾ വിരിയും നാട് 

മഞ്ഞു മാറി വെയിൽ വരുന്നൊരു കാലം, എങ്ങും പൂക്കൾ നിറയുന്ന വസന്തകാലം. മാവ് പൂക്കുന്ന, വാക പൂക്കുന്ന, നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കുയിലുകൾ പാടുന്ന, പ്രകൃതിയൊന്നാകെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിനിൽക്കുന്ന സമയ...