സ്കൂൾ പച്ച
September 05 2019
പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച്  മനുഷ്യൻ വളരെ പണ്ടുമുതലേ ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലെ കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യനെ എക്കാലവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചവ...