സ്കൂൾ പച്ച
September 17 2018
വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിെൻറ ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അറിവ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സമൂഹത്തെ അറിവിെൻറ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ഒാരോ വിദ്യാലയത്തിെൻറയും ധർമം. ...