സ്കൂൾ പച്ച
September 19 2019
ക്ലാസ്​മുറികൾ ഡിജിറ്റൽവത്​കരണത്തി​െൻറ പാതയിലാണ്​. ഇതാ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില പ്രസ​േൻറഷൻ ടൂളുകൾ കേരളീയ വിദ്യാഭ്യാസം കാലേ...