സ്കൂൾ പച്ച
July 02 2018
മൂന്നു രാജ്യങ്ങൾ ഇൗയടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. മൂന്നു വ്യത്യസ്​ത കാരണങ്ങളാൽ, വ്യത്യസ്​ത സംഭവവികാസങ്ങളാൽ. ‘ന്യൂസ്​ ഗ്ലോബ്​’ ആദ്യ ലക്കം ചർച്ചചെയ്യുന്നത്​ ഇ...