സ്കൂൾ പച്ച
February 12 2018
ഒരുകാലത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയവിനിമയ ഉപാധികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു റേഡിയോ. കൂട്ടുകാർക്ക് റേഡിയോ എന്താണെന്ന് അറിയുമായിരിക്കും. കാരണം, എഫ്.എം റേഡിയോകളുടെ കടന്നുവരവ് വർധിച്ചതോടെ വിനോദത്...