ഡാറ്റ സേവനങ്ങൾ പരിഷ്​കരിച്ച്​ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ

12:55 PM
09/09/2018
BSNL-kerala news

ന്യൂഡൽഹി: എസ്​.ടി.വി ഡാറ്റ പാക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ബി.എസ്​.എൻ.എൽ. 14, 40, 58, 78, 82,85 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ്​ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ പരിഷ്​കരിച്ചത്​. 

57 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 21 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ 1 ജി.ബി ഡാറ്റയാണ്​ ലഭിക്കുക. മുമ്പ്​ 14 രൂപക്ക്​ 1 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ 500 എം.ബി ഡാറ്റയാണ്​ ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്​ 1 ജി.ബിയാക്കി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്​. 40 രൂപക്ക്​ 1 ജി.ബി ഡാറ്റയെന്നത്​ മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വാലിഡിറ്റി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

68 രൂപക്ക്​ അഞ്ച്​ ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ രണ്ട്​ ജി.ബി ഡേറ്റയും 78 രൂപക്ക്​ മൂന്ന്​ ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ നാല്​ ജി.ബി ഡാറ്റയും ലഭിക്കും. 85 രൂപക്ക്​ ഏഴ്​ ദിവസത്തേക്ക്​ അഞ്ച്​ ജി.ബി ഡാറ്റയും ലഭിക്കും. 155 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ കാലാവധി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്​. 

Loading...
COMMENTS