എൻ.എം. സലീം
ചോദിക്കാതെ, പറയാതെ കെട്ടിടനിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ
പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന ബിൽഡിങ് ചട്ടങ്ങൾ ആർക്കിടെക്​റ്റു​മാരെയും ബിൽഡർമാരേയും ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. സർക്കാർ പുതിയ ബിൽഡിങ് റൂൾ  ഇറക്കുന്നതിന്...