ബി.ആർ.പി. ഭാസ്​കർ ബി.ആർ.പി. ഭാസ്​കർ
ജോളി വധം ആട്ടക്കഥ
കാൽനൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് ഇസ്രോ ചാരവൃത്തിചരിതം അവതരിപ്പിച്ചു വായനക്കാരെ ത്രസിപ്പിച്ച പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോളിവധം ആട്ടക്കഥ അരങ്ങേറുകയാണ്. ആദ്യ കലാപരിപാടി പൂർ...