നിലപാട്​

(മുഖ്​താർ ഉദരംപൊയിൽ)

വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മുറ്റത്തെ മരങ്ങളും ചെടികളും പറഞ്ഞു:
‘‘അകത്തു തന്നെയിരുന്നോളൂ. എല്ലാ ഓട്ടവും വെറുതെയാണ്. ഞങ്ങളെ നോക്കൂ. തലയുയർത്തി നിന്നിടത്തു തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ കിളികളും പൂമ്പാറ്റകളും ഇങ്ങോട്ട് വരും.’’
ഒടുവിൽ ചെവിയിൽ ഇത്ര കൂടി മന്ത്രിച്ചു:
‘‘നിന്നിടത്തു തന്നെ നിൽക്കാൻ സ്വന്തമായൊരു നിലപാട് വേണം.’’

Loading...
COMMENTS