കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ആഗസ്ത് ഏഴിലെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റി

21:43 PM
05/08/2018
Kannur-University

കണ്ണൂർ: സർവകലാശാല ആഗസ്ത് ഏഴിന് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റി. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീടറിയിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.


 

Loading...
COMMENTS