ദാവോസ്​: ഇന്ത്യയിലെ വളർച്ചാ നിരക്കിലെ കുറവ്​ താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്ന്​ ഐ.എം.എഫ്​ മേധാവി ക്രിസ്​റ്റലീന ജോർജിയേവ. ​ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷയെന്നും ക്രിസ്​റ്റലീന...