കോവിഡ്​ കാലം രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെയാകെ അനിശ്​ചിതത്വങ്ങളിലേക്കാണ്​ തള്ളി വിട്ടിരിക്കുന്നത്​. കോവിഡിനെ തുടർന്ന്​ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്​ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇനിയും പൂർണമായും പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല....