സ്കൂൾ പച്ച
November 17 2016
ലോകത്ത് വിവിധതരം പീഠഭൂമികളുണ്ട്. ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 457 മീറ്ററോ അതിലേറെയോ 
ഉയരമുള്ളതും നിരപ്പാര്‍ന്ന ഉപരിതലത്തോടുകൂടിയതുമാണ് പീഠഭൂമികള്‍. ഏതെങ്കിലും 
ഒ...