സ്കൂൾ പച്ച
April 17 2017
ഏപ്രിൽ 22 : ലോക ഭൗമ ദിനം   വി.കെ. ഹരിദാസ്​
ഏകദേശം 450 കോടി വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ്​ സൗരയൂഥം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുതുടങ്ങിയതെന്നാണ്​ കണക്ക്​. നിരവധി പരിണാമ ഘട്ടങ്ങൾ ...