സ്കൂൾ പച്ച
August 14 2018
ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തി​െൻറ ആദ്യകാല നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഗോഖലെ. 1866 മേയ് ഒമ്പതിനാണ്​ ജനിച്ചത്​. പ്രശസ്തമായ എൽഫിൻസ്​റ്റൺ കോളജിൽ...