സ്കൂൾ പച്ച
July 24 2018
സിനിമയിലെ ചാർളി ചാപ്ലിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ?
അരയിൽ വലുപ്പംകൂടിയ പാൻറ്​സും ദേഹത്ത്​ ഇറുകിയ കൊച്ചു കോട്ടും കാൽപാദത്തെക്കാൾ നീണ്ട ഷൂസും തലയിലൊരു വട്ടത്തൊപ്പിയും കൈയിലൊരു വടിയും പിന്...