സ്കൂൾ പച്ച
November 28 2018
തീവണ്ടിയിൽ കയറാത്തവരു​േണ്ടാ? കൂകിക്കൊണ്ട്​ തീവണ്ടിക്കളി കളിക്കാത്തവരുണ്ടോ? ഇത്​ രണ്ടും ചെയ്യാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല നമുക്കിടയിൽ. ബസിനെക്കാളും കാറിനെക്കാളും തീവണ്ടി ഒരു ...