സ്കൂൾ പച്ച
May 21 2018
മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കലർന്ന സങ്കരയിനം ^മംഗ്ലീഷ്​^ ആണ്​ പെരുന്തച്ചൻ കോംപ്ലക്​സ്​ എന്ന പ്രയോഗം. മാതാപിതാക്കൾക്കും ഗുരുനാഥർക്കുമൊക്കെ മകനോ ശിഷ്യനോ ത​െൻറ മേഖലയിൽ തന്നെക്കാൾ വൈഭവം പ്രകടി...