സ്കൂൾ പച്ച
July 18 2016
..ജൂലൈ 21, ചാന്ദ്രദിനം. അമ്പിളിയമ്മാവനെ മനുഷ്യന്‍ കാല്‍ക്കീഴിലാക്കിയിട്ട് 47 വര്‍ഷം. ചന്ദ്രനില്‍ കാലുകുത്തിയ ശേഷം നീല്‍ ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞതുപോലെ,. .‘മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തേ...