കേരള സർവകലാശാല

05:02 AM
23/05/2020
തിരുവനന്തപുരം: 2019 ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ സി.ബി.സി.എസ്/സി.ആർ, മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.കോം വിത്ത് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മാനേജ്മൻെറ്, ബി.എ കമ്യൂണിക്കേറ്റിവ് അറബിക്, ബി.എസ്സി ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ബി.വോക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മൻെറ്, ബി.വോക് ടൂറിസം ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മൻെറ്, ബി.കോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബി.എസ്സി ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ് 2 (എ) 328, ബാച്ചിലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഗ്രൂപ് 2 (ബി) 315, ബി.സി.എ, ബി.ബി.എ, ബി.എ, ബി.എസ്സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ബി.എസ്സി ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോ ബൈയോളജി, ബി.എസ്സി ബോട്ടണി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി, ബി.എസ്സി ബയോടെക്നോളജി മൾട്ടി മേജർ 2 (ബി), ബി.കോം കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് പ്രൊസീജ്യർ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് (337), ബി.കോം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മൻെറ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് (339) (2018 അഡ്മിഷൻ റെഗുലർ, 2017 അഡ്മിഷൻ ഇംപ്രൂവ്മൻെറ്, 2014, 2015, 2016 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമൻെററി), ബി.എം.എസ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മൻെറ് (2018 അഡ്മിഷൻ റെഗുലർ, 2017 അഡ്മിഷൻ ഇംപ്രൂവ്മൻെറ്) ബി.എസ്സി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മൻെറ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് സയൻസ് (2014, 2015, 2016 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമൻെററി) എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2020 ജൂൺ 10. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.
Loading...