ഇന്നത്തെ പരിപാടി 2

05:03 AM
21/07/2019
കമലേശ്വരം ഇസ്ലാമിക് സൻെറർ: ഖുർആനിക് മദ്റസ പ്രവേശനോത്സവം: നാല് വയസ്സുമുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 8075170422, 7736189865: രാവിലെ 7.00ന്.
Loading...