ഐ.സി.എസ്.ഇ പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

16:48 PM
07/05/2019

ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കൗൺസിൽ (CISCE) ICSEയുടെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലവും ISEയുടെ 12ാം ക്ലാസ് ഫലവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് cisce.orgൽ ഫലം ലഭ്യമാണ്. examresults.net എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ഫലം ലഭ്യമാണ്. ICSE മാർക് ലിസ്റ്റുകൾ മെയ് എട്ടിന് വിതരണം ചെയ്യും. മെയ് 11ന് ISC മാർക്ക് ഷീറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്യും.

ഐ.സി.എസ്.ഇ ഫലം 2019 

ആകെ പാസ് ശതമാനം: 98.54% 
ഇംഗ്ലീഷ്- 99.77%
ബംഗാളി - 99.70%
ഹിന്ദി - 99.89%
കന്നഡ - 99.93%
മലയാളം - 99.95%
പഞ്ചാബി - 99.97%
സോഷ്യൽ സയൻസ് - 98.69%
കണക്ക് - 94.04%
സയൻസ് - 98.97%
കൊമേഴ്സ് - 98.52%
കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ - 98.82%

ISC ഫലം
പാസ് ശതമാനം: 96.52%
മൊത്തം വിദ്യാർഥികൾ - 86713

പെൺകുട്ടികൾ - 39,964
പാസയവർ - 39,100
പരാജയപ്പെട്ടവർ - 864

ആൺകുട്ടികൾ - 46,749
പാസയവർ - 44,597
പരാജയപ്പെട്ടവർ - 2152

Loading...
COMMENTS