ഒരു വർഷം മുമ്പ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിപണിയിൽ ഒരു ട്രോയ് ഔൺസ് സ്വർണത്തിന് 1,700 ഡോളറായിരുന്നു വില. ഇപ്പോൾ അത് 1,970 ഡോളർ കടന്നിരിക്കുന്നു. വരും മാസങ്ങളിൽ 2,300 ഡോളറിനപ്പുറം വരെ എത്തിയേക്കാം എന്നാണ്...