എന്‍െറ പുതിയ സ്കൂള്‍ ദിനം

````````````````````````````````````````````

എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അന്ന് മഴ പെയ്യുമെന്ന്. പക്ഷേ, അന്ന് ആകാശത്തിന് നല്ല തെളിച്ചമായിരുന്നു. അമ്മയുടെ കൂടെ സ്കൂളിലേക്ക് പേ...

വായനശാലയില്‍ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേര്‍ തമ്മില്‍ ഒരു ചര്‍ച്ച. രണ്ട് പ്രമുഖ പത്രങ്ങള്‍ ഒരു വാര്‍ത്ത രണ്ടു തരത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു എന്നതത്രെ! ഒരു പത്രം എഴുതിയതിനു നേരെ വിപരീതമായി അടുത്ത പത്രം ...

വായിച്ചുതന്നെ വളരണം...

ലോകം അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നിനും സമയമില്ല എന്ന പരാതിയില്‍ എല്ലാ ചുണ്ടുകളും ഐക്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യന്‍െറ അധ്വാനം കുറക്കുന്നതിനായി കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വിയര്‍പ്പൊഴുക്കുന്നു. വിനോദത്തിന്‍െറയും അറിവിന്‍െറയും ഉപാധിയായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ കാലാന്തരത്തില്‍ മനുഷ്യന് വലിയ ബാധ്യതയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്‍െറ വിവിധ കോണുകളില്‍ വായന മരി...

  • best wishes velicham
    shameema E