അന്നൊരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു. രണ്ടാം പീരിയഡിനുള്ള ബെല്ലടിച്ചു. സാമൂഹികശാസ്ത്ര പഠനത്തിനുവേണ്ടി പുസ്തകവും പേനയുമായി ഞങ്ങള്‍ അധ്യാപകനെ കാത്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വൈറ്റ്കെയ്ന്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൈയിലൊരു ഗ്ളോബും പുസ്തകവുമായി ...

ഭാഷയുടെ പഴയ ഈടുവെപ്പുകളും ദേശത്തിന്‍െറ ചരിത്രവും വായിച്ചെടുക്കുന്നത് പഴയ ലിഖിതങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ്. കേരളത്തില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ലിഖിതം ഏതാണ്? കേരളക്കരയില്‍ ജീവിച്ച മനുഷ്യര്‍ എന്നാവും ആദ്യമായി എഴുത...

പീഠഭൂമികള്‍

ലോകത്ത് വിവിധതരം പീഠഭൂമികളുണ്ട്. ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 457 മീറ്ററോ അതിലേറെയോ 
ഉയരമുള്ളതും നിരപ്പാര്‍ന്ന ഉപരിതലത്തോടുകൂടിയതുമാണ് പീഠഭൂമികള്‍. ഏതെങ്കിലും 
ഒരുവശം ചെങ്കുത്തായതായിരിക്കുമെന്നാണ് അതിന്‍െറ പ്രത്യേകത. ഭൂമിയുടെ 
ആകെയുള്ള ഉപരിതല വിസ്തീര്‍ണമെടുത്താല്‍ അതില്‍ 45 ശതമാനത്തോളം പീഠഭൂമികളാണത്രെ. ...

  • best wishes velicham
    shameema E