എന്‍.എസ്. നിസാര്‍
മെസ്സീ, താങ്കളുടെ തീരുമാനം ന്യായമാണ്...
ഈ സ്വത്വപ്രതിസന്ധി ഒരുകണക്കിന് അര്‍ജന്‍റീന ചോദിച്ചുവാങ്ങിയതാണ്. കുന്നോളം പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരംപേറി ആ സുവര്‍ണപാദുകങ്ങള്‍ അത്രമേല്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടും...