എന്‍.എസ്. നിസാര്‍
കണ്ണുതുറക്കാത്ത നിയമങ്ങളേ....
നിയമലംഘനങ്ങളേറെ നടക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത്. ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ അവനവന്‍െറ ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും നേട്ടങ്ങള്‍ക്കുംവേണ്ടി...