വി.ആര്‍ ദീപ്തി
നാം കഴിക്കുന്നത്....
 നെസ്ലെയുടെ മാഗി ന്യൂഡില്‍സ് മാര്‍ക്കറ്റ് വിട്ട് പോയപ്പോള്‍  ബ്രഡും ബട്ടറും, ബ്രഡ് ഓംലെറ്റും, സാന്‍ഡ്വിച്ചുമായി കഴിഞ്ഞുപോയ...