ഡോ. കെ. സുഗതന്‍
ഹൃദയ സംരക്ഷണം നേരത്തെ തുടങ്ങാം
ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ മിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം. ആരുടെയെങ്കിലും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് കാത്തുനില്‍ക്കാതെ മരണം വരെ അത് നിരന്തരം...