എ.എം അഹമ്മദ് ഷാ
തമിൾ എങ്കള്‍ അടയാളം; ജെല്ലിക്കെട്ട് എങ്കള്‍ കലാചാരം
'തമിൾ എങ്കള്‍ അടയാളം; ജെല്ലിക്കെട്ട് എങ്കള്‍ കലാചാരം (തമിഴ് ഞങ്ങളുടെ അടയാളം , ജെല്ലിക്കെട്ട് ഞങ്ങളുടെ കലാചാരം), ഞങ്ങള്‍ ഏഴായിരം ആണ്ടായി തമിഴര്‍ ,...