വയലാർ ഗോപകുമാർ
ബി.ജെ.പിയുടെ കേരളാ അജണ്ട
കൃത്യമായ ഇടതു- വലതുചായ് വുകളില്‍ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിവന്ന കേരളത്തില്‍ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുക എന്നത് ബി.ജെ.പിയുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ്. ഈ സ്വപ്നത്തിന് നിറം...