കെ. ബാബുരാജ്
രവിപിള്ളയോട് വിനയപൂര്‍വം....
ഏതൊരു പിതാവിനും തന്‍െറ മക്കളുടെ വിവാഹം എങ്ങിനെ നടത്തണമെന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ളള അവകാശം ഈ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലുണ്ട്. അത് ലളിതമായോ പണക്കൊഴുപ്പിന്‍...