എ.എസ്​. സുരേഷ്​ കുമാർ
ചൂൽ കൈവിട്ട താമരക്കമ്പം
അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിെൻറ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമാണെന്ന് മുമ്പും ഇന്നും കാണുന്നവരുണ്ട്. യു.പി.എ സർ...