ജിഷ നമ്പൂതിരി
കളം മാറുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം
മദ്യം വിലകുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന മാഹിയില്‍ നിന്ന് നിയമാനുസൃതമയി ഒരാള്‍ ഒരു കുപ്പി മദ്യം വാങ്ങി അതുമായി ബസ്സില്‍ കയറി അയല്‍ജില്ലയിലേക്ക് യാത്രയായി എന്നു...