കെ. രാജേന്ദ്രന്‍
പുരട്ച്ചി തലൈവിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം
പുരട്ച്ചി തലൈവിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഉയര്‍ച്ചയും താഴ്ചയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം. ‘മക്കള്‍ തിലകം’ എം.ജി.ആറിന്‍െറ ഇദയക്കനിയായിരുന്ന ജയലളിത...