നിസാർ പുതുവന
തമിഴകത്തെ ചാവുനിലങ്ങൾ... (2​​)  ഇളനീരിൽ മരണം ചാലിച്ച്​ തലൈക്കൂതൽ...
‘‘അമ്മയെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴെന്നപോലെ കരുതൽ വേണം ഉടൽ കൈയിൽനിന്നും വഴുതരുത് ഇളം ചൂടായിരിക്കണം വെള്ളത്തിന് കാലം നേർ...