അനുശ്രീ
നിശബ്ദത കൊണ്ടും സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താം..
ഇറോം ശർമിള ചാനു എന്ന സ്ത്രീയെപോലെ മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് പരിചയമില്ല. മനുഷ്യന്‍റെ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങളായ ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ...