തിരുവനന്തപുരത്തെ മുടവന്‍മുഗളിലെ എന്‍െറ കുടുംബവീട് ഇപ്പോള്‍ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇരുപതുവയസ്സുവരെ എന്‍െറ ജീവിതം തളിരിട്ടത് ഇവിടെയായിരുന്നു. മോഹന്‍...