എം.ഋജു
പ്രകൃതിചികില്‍സ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാവുമ്പോള്‍
രണ്ട് ആദിമ മനുഷ്യര്‍ സംസാരിക്കയാണ്.‘‘നമ്മള്‍ ശ്വസിക്കുന്നത് ശുദ്ധവായുവാണ്, കുടിക്കുന്നത് ശുദ്ധജലവും,ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ല, എന്നിട്ടും...