എച്ച്മുക്കുട്ടി
ഇന്ത്യയിലെ ഞാനുള്‍പ്പടെയുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും മരിച്ചു പോകാന്‍ ഉല്‍ക്കടമായി മോഹിച്ചുകൊണ്ട്...
ബംഗാളിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മുഴുവന്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ട് മരിച്ചു പോകണമെന്നും സ്ത്രീകളോടുള്ള നിന്ദയും പുച്ഛവും കിരീടമായി ചൂടിയ ബംഗാളി പുരുഷന്മാര്...