വി.പി റജീന
ഈ പനിക്കാലം ശരിക്കും  നമ്മള്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നു
ഓരോ മഴക്കാലം വരുമ്പോഴും പനിമരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ല. ഇതിന്‍െറ മുഖ്യ കാരണക്കാരന്‍ കൊതുകാണെന്നും പല പേരുകളിലും...