മഞ്ജു വാര്യര്‍
കാപട്യത്തിന്‍െറ മൂടി അഴിഞ്ഞുവീണു 
മലയാളി, കേരളം തുടങ്ങിയ വാക്കുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ നാം മൂടിവെച്ചിരുന്ന കാപട്യം കെട്ടഴിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്നു. നാം നമ്മത്തെന്നെ തുറന്നുകാട്ടിയിരിക്കുന്നു....