അനുശ്രീ
അരങ്ങിന്‍റെ 'തനത്' പൈതൃകം
മലയാള നാടകവേദിയെ നവീകരിച്ച നാടകാചാര്യന്‍ കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര്‍ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ നാടകപ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ തനതുഭാവങ്ങളും രൂപങ്ങളും...