കൊച്ചി: മാസാരംഭത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി. പവന് 80 രൂപ കൂടി 22,240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,780 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്....