കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 51 ശതമാനവും ഭരിക്കുന്നത് വനിതകളാണ്. വനിതാ സംവരണ ബില്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് പാസാക്കിയതിന്‍െറ ഗുണം. പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയും വീട്ടില്‍നിന്നുള്ള സഹകരണവും കൊണ്ട് വനിതകള്‍...