കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വർധിച്ചു. പവന് 80 രൂപ കൂടി 23,360 രൂപയാ‍യി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,920 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം. ആഗസ്റ്റ് 27നാണ് പവൻ വില 23,360ൽ നിന്ന് 23,280 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നത്. മൂന്നു...