എന്റെ പേജ്
October 02 2017
അജ്​ഞാതൻ ആരാഞ്ഞു
ആരാണ്​ ഭ്രാന്തൻ?
കുഞ്ഞു മാരീചം തന്നിലാ^
കുരുന്നു പറഞ്ഞു,
തെരുവിൽ ഭാണ്ഡം പേറുമാ^
തെരുവ്​ തെണ്ടിയാണു ഭ്രാന്തൻ!
അപ്പോഴതാരോ^
അശ...