കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,600  രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,700 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം. ഈ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണ്...