ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ 1000 നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ആർ.ബി.ഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ആർ.എസ് ഗാന്ധി. നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ തീരുമാനം പെട്ടെന്ന് എടുത്തതല്ല. രണ്ടായിരത്തിന്‍റെയും...