ലഡാക്കി കാർണിവൽ

VK SHAMEEM

തിബറ്റിന്റെ തനതു വിഭവമായ മോമോ

നുബ്ര വാലിയിലെ പ്രശസ്​തമായ ഡിസ്​കിറ്റ് ബുദ്ധക്ഷേത്രം

നീലാകാശത്തിന് താഴെ

വഴി നീളെ...

സ്വാഗതമോതി അമ്മയും കുഞ്ഞും...