ടെലിസ്‌കോപ്പ്
November 07 2016
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രചാരത്തിലായ തൊണ്ണൂറുകളില്‍ ആ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരും പൊതുജനങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരുകാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇംഗ്ളീഷേ വഴങ്ങൂ എന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി മലയാളം പഠിക്കേ...