ടെലിസ്‌കോപ്പ്
December 02 2019
ഗ്രഹണത്തെ ഭയത്തോടെയാണ്​ ഇന്നും ചില ആളുകളെങ്കിലും നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഒരു പ്രകാശ​േസ്രാതസ്സിനു മുന്നിൽ ഒരു അതാര്യ വസ്​തു നിന്നാൽ മറുഭാഗത്ത്​ അതിെൻറ നിഴൽ വീഴും. ഇതാണ് ഗ്രഹണത്തിെൻറ അടിസ്​...