കായികം
August 22 2016
പ്രായം വെറുമൊരു നമ്പറാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടത്തിന് മുന്നില്‍ വയസ്സ് തോറ്റോടുന്നത് പുതിയ സംഭവമല്ല. റിയോ ഒളിമ്പിക്സ് പുരുഷ വിഭാഗം ഡബ്ള്‍സില്‍ രോഹന്‍ ബൊപ്പണ്ണക്കൊ...