കായികം
September 11 2018
ലോക ചെസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫെഡറേഷൻ ഇൻറർനാഷനൽ ഡെസ് എചെക്സ് (ഫിഡെ) കളിക്കാരുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തി നൽകുന്ന സ്ഥാനപ്പേരാണ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്​റ്റർ. ഒരിക്കൽ ലഭിച്ചാൽ ആയുഷ്കാലം നിലനിർത്താവുന്ന ഏറ...