സ്കൂൾ പച്ച
October 25 2016
ആദ്യത്തെ ലോക സംഘടനയായ അഖിലലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ (League of Nations) സഖ്യത്തിന്‍െറ പ്രവര്‍ത്തനം 1920 ജനുവരി 10ന് ആരംഭിച്ച് 1946 ഏപ്രില്‍ 18ന് അവസാനിച്ചതിന്‍െറ പിന്തുടര്‍ച്ചയെന്നോണമാണ് ഐ...