സ്കൂൾ പച്ച
June 27 2017
ജൂലൈ 1 വൈദ്യശാസ്​ത്ര ദിനം ആധുനിക ബംഗാളി​െൻറ ശിൽപിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഡോ. ബി.സി. റോയി എന്ന ബിധാൻ ചന്ദ്ര റോയിയുടെ ജന്മദിനമായ ജൂലൈ ഒന്നിനാണ്​ ഇ...