സ്കൂൾ പച്ച
July 10 2017
ജനസംഖ്യാകണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ലോകത്തി​െൻറ ഉറക്കംകെടുത്തുകയാണ്​. അനിയന്ത്രിതമാംവിധം മനുഷ്യർ പെരുകുന്നത്​ പലവിധ പ്രശ്​നങ്ങൾക്കും വഴി​െവക്കുമെന്നാണ്​ വിദ...