സ്കൂൾ പച്ച
August 28 2017
പൊലിപ്പാട്ടു പാടി പൂവരമ്പിലൂടെ ഓടിയും നടന്നും അത്തപ്പൂക്കൾ ശേഖരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പൂക്കളമൊരുക്കാൻ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽനിന്നു മാത്രം പ...