സ്കൂൾ പച്ച
October 02 2017
ബഹിരാകാശം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണശാലയാണ്. വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തും ഗതിനിർണയത്തിലും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്​ത്രത്തിലുമെല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമായ പുരോഗതി ബഹിരാകാശ ഗവേഷണങ്ങൾ വഴിയാണ്. കാലാവസ്​...