സ്കൂൾ പച്ച
July 24 2017
-ഗുഹാമുഖത്തെ വലിയ ഉരുളൻ കല്ലെടുത്തുമാറ്റി പുറത്തുവരുന്ന മനുഷ്യൻ...
-രാത്രിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നവർ പകലുറങ്ങും!
-വന്യമൃഗങ്ങളിൽനിന്ന്​ രക്ഷനേടാനും കായ്​കനികൾ ശേഖരിക്കാനു...