സ്കൂൾ പച്ച
November 06 2017
‘പോക്കിമോൻ ഗോ’ എന്ന ഗെയിമിനെക്കുറിച്ച്​ കേൾക്കാത്തവർ കുറവാണ്. ഗെയിമിങ്​ സങ്കൽപങ്ങളെ തലകീഴായി മറിച്ച ‘പോക്കിമോൻ ഗോ’യിലെ ‘പിക്കാച്ചു’വിനെ തേടി ആളുകൾ തെരുവി​ലിറങ്ങി. ഗെയിം വ്യത്യസ്ത...