സ്കൂൾ പച്ച
December 12 2017
നാടിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ട്​ ‘ഒാഖി’ എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ്​ വീശിയടിച്ചില്ലേ? ഇതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരുപാട്​ സംഭവിച്ച്​ ക...