സ്കൂൾ പച്ച
January 22 2018
  • ടേപ്പ്​ ​െറ​േക്കാഡർ ഉപയോഗിച്ച്​ പഠിക്കാം. പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും ഇത്​ സഹായിക്കും. ക്ലാസ്​ടീച്ചറുടെ അനുവാദത്തോടെ  ക്ലാസുകൾ ​...