സ്കൂൾ പച്ച
May 07 2018
മലയാളക്കര ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. പച്ചപ്പു വിരിച്ച് സുന്ദരിയായ നെൽപാടങ്ങളും, അവക്കു
അഴകേകി തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടുന്ന വരമ്പുകളും, തലയുയർത്തിനിൽക്കുന്ന കേരവൃക്ഷങ്ങളും,