സ്കൂൾ പച്ച
November 01 2018
നിയമസസഭ, നിയമം നിർമിക്കാനുള്ള സഭ. കേരള സംസ്ഥാനത്തി​െൻറ പരമോന്നത നിയമനിർമാണ സഭയാണ്​ നിയമസഭ. ഇതൊരു ഏകമണ്ഡല സഭയാണ്, ജനപ്രതിനിധി സഭ​. തിരുവനന്തപുരമാണ്​ നിയമസഭയുടെ ആസ്ഥാനം. കേരളത്തി​െൻറ ഭ...