സ്കൂൾ പച്ച
September 29 2018
ഗിന്നസ്​ ബുക്കിൽ ഇടം നേടുകയെന്നത്​ അത്ര ചെറിയകാര്യമല്ല. അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരുടെ റെക്കോഡുകളാണ്​ ഗിന്നസ്​ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്​. മനുഷ്യരുടെ പേര്​ മാത്രമാണ്...