സ്കൂൾ പച്ച
July 18 2016
ജൂലൈ 18  മണ്ടേല ദിനം 1990 ഫെബ്രുവരി 11, റോബണ്‍ ജയിലിന്‍െറ വാതില്‍ മലര്‍ക്കെ തുറന്നു. സമയം വൈകീട്ട് മൂന്നുമണി. കറുത്തവര്‍ഗക്കാരന്‍െറ അവകാശങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കാന്‍വേണ്...