സ്കൂൾ പച്ച
June 04 2016
കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പിണറായിയിലെ കര്‍ഷകകുടുംബത്തിലാണ് എന്‍െറ ജനനം. പിണറായി ശാരദാവിലാസം എല്‍.പി സ്കൂളിലായിരുന്നു അഞ്ചാം ക്ളാസ് വരെയുള്ള പഠനം. പഠനത്തില്‍ മുന്നില്‍തന്നെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അ...