സ്കൂൾ പച്ച
July 25 2016
‘ഞാന്‍ മരിച്ചാല്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കരുത്. 
എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കില്‍  അവധിക്കുപകരം ഒരു ദിവസം
അധികം ജോലി ചെയ്യുക’.  സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഭാവിയിലേ...