സ്കൂൾ പച്ച
June 19 2019
ജൂൺ 19, വായനദിനം. മാറിയ കാലത്ത് വായന മരിക്കുകയല്ല, വായന കൂടുകയാണ്​. രൂപം മാറിയെങ്കിലും ‘ഇ’^വായന കൂടുതല്‍ സുഖം നല്‍കുന്നതുതന്നെയാണ്​. വായിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടിവരുന്നു​....