സ്കൂൾ പച്ച
September 14 2019
കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഭയപ്പെടുത്താനും പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്നയിടങ്ങളിൽ പ്രാക്ക്​ തട്ടാതിരിക്കാനും കെട്ടിവെക്കുന്ന വികൃതമായ മനുഷ്യക്കോലങ്ങളാണ്​ ​േനാക്കുകുത്തി. യഥാർഥത്...