സ്കൂൾ പച്ച
May 16 2019
ഇൗ ലക്കം കൂട്ടുകാർക്കുള്ളതല്ല, മറിച്ച്​ മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമുള്ളതാണ്​. സ്​കൂളിൽ ചില സഹപാഠികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം ​േപാകുന്നത്​ കണ്ടിട്ടി​ല്ലേ? അവര...