നാളറിവ്
September 18 2017
സൂര്യപ്രകാശത്തിനൊപ്പം അതിശക്തമായ അൾട്രാവയലറ്റ്​ വികിരണങ്ങളും ഭൂമിയിലേക്ക്​ വരുന്നുണ്ട്​. എന്നാൽ, ഇൗ വികിരണങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി ഭൂമുഖത്തെ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷി...