നാളറിവ്
July 11 2016
കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷനില്‍ സ്കൂള്‍ തുറക്കാനായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള്‍ ആ തീരുമാനമെടുത്തത്. നേരെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഒരു യാത്ര.  ഈ തീരുമാനംകൊണ്ട് ഏറ്റവുംകൂടുതല്‍ സന്തോഷിച്ചത് ഞാനും എന്‍െറ അനിയനുമായ...