നാളറിവ്
November 27 2017
നവംബർ 26 ഭരണഘടനാദിനം വൈവിധ്യങ്ങൾ പുലരു​േമ്പാഴും ഒരുമിച്ച്​ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്​തമാക്കുന്ന ഘടകമാണ്​ ഭരണഘടന. ഒരു രാജ്യത്തി​െല ഗവൺമെൻറിനെയും സ്​ഥാപനങ്ങളെ...