നാളറിവ്
February 06 2018
ഫെബ്രുവരി 6
മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അന്തരിച്ചു

1931 ഫെബ്രുവരി 6 ന് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു മരിച്ചു. അഭിഭാഷകനും സ്വാതന്ത്ര്യസമരപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു മോത്തിലാൽ നെഹ്റു. ഇന്...