നാളറിവ്
April 13 2018
ഏപ്രിൽ 15 വിഷു ‘ഉദാഹരണം സുജാത’യില്‍ കണക്കുമാഷി​െൻറ കൈയില്‍നിന്നു കിഴുക്കുവാങ്ങുന്ന രാജേഷിനെ ആരും മറക്കാനിടയില്ല. രാജേഷിന് അന്ന് കണക്കുകള്‍ പിഴച്ചെങ്കിലും ആ ക...