നാളറിവ്
December 10 2017
ഡിസംബർ 10 മനുഷ്യാവകാശ ദിനം മനുഷ്യ​െൻറ അവകാശങ്ങൾക്കായി ഒരു ദിനം, എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ 10 മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ​െഎക്യരാഷ്​ട്ര സഭയുടെ പ്രഖ്യാപന പ്രക...