നാളറിവ്
February 20 2018
ഫെബ്രുവരി 21 ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം. 
1999ലാണ് യുനെസ്കോ ഫെബ്രുവരി 21നെ ലോക മാതൃഭാഷാദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2008നെ ലോക ഭാഷാവർഷമായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലയാളം, നമ്മുട...