നാളറിവ്
March 27 2018
മാർച്ച് 27  ലോക നാടകദിനം  എന്നും ശക്​തമായി, ഒരു സമൂഹത്തി​െൻറ നാക്കായി പ്രവർത്തിച്ച മാധ്യമമാണ്​ നാടകം. ഒരു ചെറിയ വിമർശനം മുതൽ&n...