നാളറിവ്
February 12 2018
ഫെബ്രുവരി 12
എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ജന്മദിനം

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ 16-ാം പ്രസിഡൻറാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ. 1809 ഫെബ്രുവരി 12-ന് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ കെൻറക്കി(Kentuc...