നാളറിവ്
April 23 2018
ഏപ്രിൽ 25 ^ലോക മലേറിയ ദിനം പ്രത്യേകതരം കൊതുകുകൾ പകർത്തുന്ന രോഗമാണ് മലേറിയ അഥവാ മലമ്പനി. അനോഫിലിസ്​ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന കൊതുകുകളാണ് രോഗവാഹക...