നാളറിവ്
October 13 2018
അധികാരികൾ നാടിനും നാട്ടാർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്​ ചെലവാക്കിയ പണത്തെക്കുറിച്ചും​ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ നൽകി, വാങ്ങി എന്നിങ്ങനെ നൂലിഴ കീ...